O Nas

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości (EIP)

Jest formą zorganizowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i organizowanie szkoleń.

Głównym celem EIP jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki oraz wspieraniu już istniejących firm. Przyczyniamy się do wzrostu potencjału społeczno-gospodarczego gminy, wzrostu konkurencyjności regionu, aktywizacji zawodowa kobiet, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych oraz młodych, przedsiębiorczych mieszkańców wysiedlonych terenów.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości
W ramach naszych działań udostępniamy mieszkańcom powiatu infrastrukturę EIP, świadczymy usługi doradczo-konsultacyjne, udzielamy wiarygodne informacje gospodarcze, wspieramy nowo powstałe i istniejące przedsiębiorstwa.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem powołania Inkubatora jest m.in. inicjowanie i wzmacnianie korzystnych zmian oraz ułatwianie powstawania nowych podmiotów gospodarczych.

Poprzez działanie EIP powstanie co najmniej 9 przedsiębiorstw, ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu. Szacuje się, że firmy kooperujące z Inkubatorem utworzą około 160 nowych miejsc pracy.

Celem projektu jest również aktywizacja zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zachęcenie ich do zakładania własnych biznesów. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości – oprócz kształcenia osób nieletnich, społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych – będzie zajmował się preinkubacją, czyli pomocą w wymyślaniu pomysłów na biznes i ich udoskonalaniu, a także inkubacją – wszelką działalnością, która zaczyna się wraz z założeniem firmy.

W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. fachowe porady z dziedziny księgowości i prawa. Wątpliwości związane z rachunkami, planem kont, działalnością odpłatną lub gospodarczą pomoże rozwiać specjalista ds. księgowości, a każdy przepis dotyczący podmiotów ekonomii społecznej stanie się w pełni zrozumiały dzięki specjaliście z zakresu prawa.

Specjalista ds. księgowości Pani Beata Sajdych


Pani Beata Sajdych, certyfikowana księgowa z ogromnym doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku : Zarządzanie i marketing, specjalność Rachunkowość i Controlling. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Rachunkowość, posiada certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i wiele innych szkoleń z zakresu finansów. 23 letnie doświadczenie w zawodzie zdobywała zarówno w jednostkach budżetowych jak i w różnych spółkach. Od 2010 r. z powodzeniem prowadzi własne biuro rachunkowe.

Inkubator powstał w ramach projektu unijnego „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej".

Kwoty dotyczące powstania Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości:

Wartość całkowita projektu: 16 050 594,08 zł (w tym wydatki kwalifikowane: 10 545 242,61 zł

Dofinansowanie:

Umowa z Operatorem została zawarta na 48 miesięcy (licząc od dnia 3 stycznia 2022 roku) i opiewa na kwotę 4 480 000,00 zł.