Regulamin

§ 1.
Definicje.

Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:


1. EIP/Inkubatorze – należy przez to rozumieć Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości zlokalizowany w Zdziwóju Nowym oraz Zdziwóju Starym.
2. Operatorze – należy przez to rozumieć zarządzającego EIP, którym jest Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu przy ul. Szosa Ciechanowska 6.
3. Beneficjencie EIP – należy przez to rozumieć podmiot/osobę uprawnioną lub korzystającą z usług EIP.
4. Uczelni – należy przez to rozumieć Uczelnię Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu przy ul. Szosa Ciechanowska 6.
5. Projekcie – należy rozumieć projekt „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr umowy o dofinansowanie projektu: RPMA.06.02.00-14-8251/17-00).
6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin EIP.
7. Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Operatorem a Beneficjentem EIP.
8. Naborze – należy przez to rozumieć tryb przyjmowania zgłoszeń firm chętnych do ulokowania się w Inkubatorze.

§ 2.
Postanowienia ogólne.

1. EIP powstał w ramach projektu „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (nr umowy o dofinansowanie projektu: RPMA.06.02.00-14-8251/17-00). Realizatorem inwestycji jest Powiat Przasnyski.
2. EIP jest podmiotem służącym promowaniu przedsiębiorczości oraz stworzeniu sprzyjających warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz edukacyjnej na terenie powiatu przasnyskiego w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją tj. na terenie Gminy Chorzele.
3. EIP będzie podejmował działania w kierunku zwiększenia potencjału ludzkiego na obszarze rewitalizowanym, w szczególności pogłębieniu wykształcenia i kompetencji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy, tworzenia firm i innych przejawów aktywności gospodarczej i społecznej.
4. Działalność Inkubatora sprzyjać będzie wzmocnieniu procesów osiedleńczych na obszarze rewitalizowanym charakteryzującym się postępującym wyludnieniem jako skutek zaszłości historycznych oraz obecnych, niekorzystnych trendów demograficznych.
5. Inkubator będzie ośrodkiem kształcenia eliminującym w szczególności wykluczenie cyfrowe i lingwistyczne z włączeniem w ten proces potencjałów szkół i uczelni współpracujących z Operatorem.
6. EIP będzie podejmował działania w celu zapewnienia pomocy organizacyjno-technicznej, ułatwiającej podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
7. Beneficjentami EIP będą przede wszystkim (w pierwszej kolejności) mieszkańcy obszaru wskazanego do rewitalizacji na terenie Gminy Chorzele. Obszar ten obejmuje: Mącice, Krukowo, Rzodkiewnicę, Zdziwój Stary/Zdziwój Nowy. Działalność EIP nie wyklucza udziału w organizowanych wydarzeniach i podejmowanych inicjatywach osób spoza obszaru Gminy Chorzele objętego rewitalizacją.

§ 3.
Cel ogólny i cele szczegółowe podstawowej działalności EIP.

1. Celem ogólnym podstawowej działalności Inkubatora w wymiarze gospodarczym jest przede wszystkim rozwój kapitału ludzkiego, promowanie przedsiębiorczości oraz stworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. EIP ma stanowić bazę edukacyjną dla rozwoju przedsiębiorczości, a także aktywizacji zawodowej, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz długotrwale bezrobotnych. Działalność Inkubatora ma także wymiar społeczny tj. inicjowanie i wprowadzanie korzystnych zmian poprzez promowanie właściwych postaw i zachowań, walkę z patologiami, wzmocnienie potencjału osobowego regionu wzmocnienie procesów osiedleńczych i, w ich wyniku, poprawę statystyk demograficznych.
2. Cele szczegółowe podstawowej działalności EIP w zakresie promowania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i społecznej:
1) edukacja dla przedsiębiorczości, aktywności zawodowej i społecznej;
2) prowadzenie kształcenia na poziomie podstawowym, zawodowym, ponadpodstawowym i wyższym w tym osób z niepełnosprawnościami lub niedostosowaniem społecznym, zmierzającego do włączenia w rytm pracy na rzecz usamodzielnienia i przydatności społecznej;
3) współpraca międzynarodowa w zakresie wdrażania innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i firmami oraz kształcenia studentów;
4) promowanie kooperacji, podziału pracy i podwykonawstwa w porozumieniu z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w przasnysko-chorzelskiej przestrzeni gospodarczej;
5) promowanie postaw proekologicznych, dbałości o przyrodę i estetykę otoczenia oraz technologii niskoenergetycznych i pasywnych;
6) prowadzenie działalności mającej na celu zapewnienie korzystnych warunków dla podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze objętym rewitalizacją, zwłaszcza poprzez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
7) budowanie klimatu sprzyjającego podejmowaniu działalności gospodarczej, w tym przez osoby 50+, osoby wywodzące się z sektora rolnego, a także sprzyjającego aktywizacji zawodowej rodzica samotnie wychowującego dziecko;
8) podejmowanie tematyki innowacyjności;
9) zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców korzystających z EIP poprzez zamieszczenie w Inkubatorze oraz na stronie internetowej Inkubatora informacji o takim przedsiębiorcy (wizytówka z podstawowymi informacjami takimi jak: firma, dane kontaktowe, zakres działalności);
10) przygotowywanie i upublicznianie w siedzibie Inkubatora oraz na stronie internetowej Inkubatora informacji na temat działalności przedsiębiorców, którzy rozpoczynali swą działalność gospodarczą z wykorzystaniem wsparcia EIP;
11) stworzenie i upublicznienie w siedzibie Inkubatora oraz na stronie internetowej Inkubatora tzw. „dobrych praktyk przedsiębiorcy” – ujętych w formę jasnych, zrozumiałych komunikatów określających zasady, którymi należy kierować się w celu efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej;
12) podejmowanie tematyki start-upów;
13) organizowanie warsztatów lub innych form aktywności mających na celu wskazywanie zalet prowadzenia lokalnego biznesu jako alternatywy dla emigracji zarobkowej;
14) wspieranie działań i inicjatyw lokalnych, np. podejmowanych przez koła gospodyń wiejskich;
15) wykorzystanie potencjału kół gospodyń wiejskich jako formy działalności integrującej lokalną społeczność, pozwalających na kultywowanie dawnych tradycji i zwyczajów oraz kształtujących właściwą postawę i zachowanie, w szczególności tzw. trudnej
16) wykorzystanie potencjału kół gospodyń wiejskich jako formy aktywizacji osób niezaradnych życiowo, nieradzących sobie z prowadzeniem domu, wychowaniem dzieci itp. (np. poprzez organizowanie warsztatów kulinarnych, warsztatów szycia, szydełkowania, robienia na drutach);
17) przygotowanie oferty dla młodzieży, w tym także dla tzw. trudnej młodzieży, np. organizowanie warsztatów z zakresu radzenia sobie ze stresem, zasad funkcjonowania rynku pracy, roli przedsiębiorcy, pracownika na tym rynku, warsztatów z zakresu pierwszych kroków na rynku pracy, nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, znalezienia zatrudnienia czy też samozatrudnienia, pomoc w wyszukiwaniu staży zawodowych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
18) przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych, repatriantów, mającej na celu aktywizację tych osób w wymiarze społecznym oraz zawodowym;
19) organizowanie zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych;
20) inicjowanie programów aktywizacji zawodowej i społecznej, zwłaszcza dla osób długotrwale bezrobotnych;
21) organizowanie szkół i kursów języków obcych;
22) przygotowanie i realizowanie oferty dla nauczycieli, mającej na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych;
23) współpraca ze szkołami (średnimi, zawodowymi) w zakresie zapewnienia zajęć praktycznych, praktyk zawodowych na jak najwyższym poziomie;
24) prowadzenie działań mających na celu zwiększenie potencjału Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Przasnyszu oraz Strefy Gospodarczej w Chorzelach.

§ 4.
Pozostała działalność EIP.

Zakres pozostałej działalności Inkubatora:
1) zapewnienie doradztwa w zakresie prawnym, podatkowym i księgowym dla osób korzystających ze wsparcia EIP. Doradztwo to obejmuje fazę przygotowawczą do podjęcia działalności gospodarczej (m.in. w zakresie opracowywania biznesplanów) oraz wstępną fazę prowadzenia działalności gospodarczej;
2) zapewnienie doradztwa w zakresie pozyskiwania dofinasowania – środków zewnętrznych na rozwój przedsiębiorstwa;
3) zapewnienie doradztwa w zakresie tworzenia strategii marketingowych, profilowania oferowanych usług według kategorii odbiorców, promocji firmy;
4) organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów w zakresie podejmowania działalności i efektywnego zarządzania własnym biznesem;
5) organizowanie wyjazdów na targi, wystawy, spotkania branżowe itp.;
6) promowanie inkubowanych firm i ich pomysłów;
7) organizowanie cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami o uznanej marce (mentoring);
8) współpraca z instytucjami z otoczenia biznesu, uczelniami wyższymi;
9) organizowanie kursów i szkoleń mających na celu budowanie kompetencji pracowników, w tym słabo wykwalifikowanych, osób mało zaradnych życiowo (tematyka kursów i szkoleń winna być dostosowana do odbiorców, przy uwzględnieniu zapotrzebowania rynku).

§ 5.
Oferta EIP.

1. Inkubator realizuje cele działalności podstawowej poprzez:
1) nieodpłatne udostępnianie powierzchni lub infrastruktury EIP;
2) udostępnianie adresu, loga i sieci komputerowej;
3) informację i doradztwo wpisujące się w podstawową działalność Inkubatora;
4) inne usługi w zależności od aktualnych potrzeb Beneficjentów EIP i możliwości EIP.
2. Inkubator realizuje cele działalności pozostałej poprzez:
1) odpłatne udostępnianie powierzchni lub infrastruktury EIP;
2) informację i doradztwo wychodzące poza podstawową działalność Inkubatora;
3) szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje;
4) rekolekcje, obozy szkoleniowe, sportowe i inne;
5) zielone szkoły;
6) wczasy;
7) organizację wyjazdów na targi, wystawy, spotkania branżowe itp.;
8) pomoc w promocji i reklamie;
9) wspomaganie kontaktów biznesowych;
10) współpracę z instytucjami z otoczenia biznesu, instytucjami samorządowymi
i rządowymi, uczelniami wyższymi, szkołami średnimi oraz organizacjami pozarządowymi;
11) inne usługi w zależności od potrzeb i możliwości EIP.
3. Wykaz powierzchni i infrastruktury EIP udostępnianej nieodpłatnie:
1) parter: sala wielofunkcyjna, szatnia, pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty;
2) I piętro: 6 pomieszczeń biurowych, kuchnia dla pracowników biur oraz ogólnodostępne sanitariaty;
3) parking: 37 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 36 miejsc postojowych pod wiatami dla rowerów);
4) chodniki.
4. Wykaz powierzchni i infrastruktury EIP udostępnianej odpłatnie:
1) parter: sala wielofunkcyjna, szatnia, pomieszczenie socjalne oraz sanitariaty;
2) I piętro: 6 pomieszczeń biurowych, kuchnia dla pracowników biur, drukarnia oraz ogólnodostępne sanitariaty;
3) II piętro: 5 pomieszczeń biurowych oraz ogólnodostępne sanitariaty;
4) 35 miejsc noclegowych w pokojach: 3-osobowych (w liczbie 5), 2-osobowych (w liczbie 7), 1-osobowych (w liczbie 6), w tym 2 pokoje przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2 kuchnie, pralnia, pomieszczenie gospodarcze i porządkowe;
5) parking: 37 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 36 miejsc postojowych pod wiatami dla rowerów);
6) boisko wielofunkcyjne, miejsce na ognisko.
5. Ww. pomieszczenia posiadają sprzęt niezbędny do funkcjonowania i realizowania zadań EIP.
6. Ww. pomieszczenia posiadają niezbędne łącze internetowe.
7. Operator zapewnia obsługę kancelaryjną poprzez prowadzenie recepcji i punktu informacyjnego.
8. Zasady odpłatności za usługi świadczone w ramach Inkubatora będą określone w Cenniku usług Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości .

§ 6.
Zasady i kryteria nieodpłatnego i odpłatnego udostępniania powierzchni oraz infrastruktury EIP.

1. Udostępnienie nieodpłatne niezbędnej powierzchni i infrastruktury inkubatora następuje na wydarzenia jednorazowe i okolicznościowe.
Kryterium: przedsięwzięcia niekomercyjne.
Kryterium pierwszeństwa: koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, samorządy powiatu przasnyskiego osoby /podmioty mające prowadzić zajęcia /organizować wydarzenia wpisujące się w cele EIP .
2. Udostępnienie powierzchni lub infrastruktury Inkubatora następuje nieodpłatnie w okresach do 3 miesięcy zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom prawnym i fizycznym.
Kryterium: wszelka działalność wpisująca się w cele podstawowej działalności EIP, w tym organizowanie wydarzeń i innych form aktywności społecznej i gospodarczej;
Kryterium pierwszeństwa: miejsce prowadzenia działalności/ siedziba/ miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją.
3. Dyrektor Generalny może przedłużyć nieodpłatne udostępnienie powierzchni i infrastruktury inkubatora na czas dłuższy niż 3 miesiące, jednak nie dłuższy niż do daty zakończenia umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim i Operatorem inkubatora.
Kryterium: działalność przedsiębiorcy będzie stanowiła wskaźnik rezultatu określony w Projekcie.
4. Odpłatne udostępnienie powierzchni i infrastruktury inkubatora następuje zarówno podmiotom gospodarczym jak i osobom prawnym i fizycznym.
Kryterium: działalność komercyjna oraz działalność pozostała (§ 4) nie wpisująca się w cele działalności podstawowej EIP (§ 3).

§ 7.
Zasady nieodpłatnego udostępniania e-stanowiska.

Operator udostępnia nieodpłatnie tzw. e-stanowisko gwarantujące dostęp do Internetu i telefonu dla przedsiębiorców i innych osób korzystających ze wsparcia Inkubatora (w godzinach dostępności EIP). Z e-stanowiska mogą korzystać przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także inne osoby (np. młodzież) w celach związanych z edukacją, aktywizacją zawodową i społeczną. Nieodpłatne korzystanie z e-stanowiska wiąże się z realizacją podstawowych celów działalności EIP wymienionych w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 8.
Struktura Zarządzania EIP.

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Inkubatora sprawuje Dyrektor Generalny.
2. Dyrektor Generalny kieruje bieżącymi sprawami Inkubatora i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Do zadań i kompetencji Dyrektora Generalnego należy w szczególności:
1) promowanie oferty Inkubatora i dbałość o jej ciągły rozwój;
2) prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie wszystkich spraw związanych z kreowaniem wizerunku Inkubatora;
3) zarządzanie marką Inkubatora;
4) współpraca z Uczelnią oraz z pracownikami Inkubatora w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania EIP;
5) przygotowanie niezbędnych dokumentów wewnętrznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie EIP;
6) administrowanie obiektem Inkubatora i zagospodarowanym terenem wokół Inkubatora;
7) zawieranie stosownych umów związanych z działalnością Inkubatora.
4. Organizowaniem i prowadzeniem działalności informacyjno-promocyjnej zajmuje się Specjalista ds. promocji i informacji.
5. Do zadań i kompetencji Specjalisty ds. promocji i informacji należy w szczególności:
1) przygotowanie loga oraz hasła Inkubatora;
2) przygotowanie otwarcia Inkubatora oraz zapewnienie pełnej obsługi tego wydarzenia;
3) prowadzenie strony internetowej EIP;
4) prowadzenie mediów społecznościowych Inkubatora;
5) organizacja imprez mających na celu promocję działalności Inkubatora i Projektu;
6) prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej działalności Inkubatora (np. poprzez rozprowadzanie broszur, ulotek informacyjnych);
7) zamieszczanie ogłoszeń, materiałów sponsorowanych w mediach lokalnych;
8) organizowanie wydarzeń z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, nauki i sektora publicznego;
9) utrzymywanie stałych kontaktów z mediami, sponsorami, reklamodawcami;
10) przekazywanie i udostępnianie informacji dla adresatów o działalności Inkubatora;
11) systematyczne prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych;
12) aktualizowanie dokumentacji o charakterze organizacyjnym Inkubatora.

§ 9.
Nabór i okres pobytu Beneficjentów EIP w Inkubatorze.

1. Nabór Beneficjentów EIP do Inkubatora będzie odbywał się drogą ogłaszania przez Operatora. Ogłoszenie o Naborze zawierać będzie termin rozpoczęcia i przyjmowania zgłoszeń.
2. Warunki Naboru będą każdorazowo publikowane na stronach internetowych Operatora: https://ult.edu.pl/, https://inkubatorult.pl/.
3. Zgłoszenia, które wpłyną do Operatora w wyniku ogłoszonego naboru, będą sprawdzane przez pracownika Operatora pod kątem zgodności z warunkami naboru i oceniane za pomocą karty oceny, której wzór dołączany będzie do dokumentacji dotyczącej Naboru.
4. Operator zastrzega sobie prawo do określenia w warunkach Naboru preferencji dla wybranych obszarów działalności podmiotów uprawnionych do wynajmu przestrzeni w Inkubatorze.
5. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Beneficjenta EIP do Inkubatora podejmuje Operator.
6. Rozstrzygnięcie Naboru nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia Naboru i zakończy się ogłoszeniem wyników Naboru na stronach internetowych Operatora: https://ult.edu.pl/, https://inkubatorult.pl/.
7. Po ogłoszeniu wyników Naboru, jednak nie później niż w ciągu 21 dni od daty ich opublikowania, z Beneficjentem EIP zawierana jest Umowa.
8. Brak zawarcia Umowy w terminie, o którym mowa w pkt. 7, równoznaczny jest z rezygnacją z prowadzenia działalności w Inkubatorze.
9. Za dzień przyjęcia Beneficjenta EIP do Inkubatora uznaje się datę podpisania Umowy.
10. Nabór Beneficjentów, którym udostępniana będzie sala szkoleniowa odbywać się będzie drogą rezerwacji za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych Operatora, e-mailowo (recepcja@inkubatorult.pl, kdomzalska@ult.edu.pl) i osobiście w EIP.

§ 10.
Ogólne zasady korzystania z EIP.

1. Operator zapewnia bezpłatną dostępność Inkubatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-12.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem pomieszczeń EIP. Szczegółowe zasady dostępności Inkubatora, w tym godziny otwarcia będą udostępnione na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz budynku EIP.
2. Wszyscy Beneficjenci EIP zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na terenie części wspólnych EIP.
3. Do części wspólnych EIP zalicza się Inkubator, salę szkoleniową, pomieszczenie socjalne, kuchnie dla pracowników biur, klatkę schodową, korytarze, ogólnodostępne sanitariaty oraz teren urządzonej zieleni.
4. W sali szkoleniowej dopuszcza się wyłącznie spożywanie drobnego poczęstunku oraz napojów ciepłych i zimnych.
5. Korzystający z sali szkoleniowej zobowiązani są pozostawić je w stanie zastanym.
6. Beneficjent EIP ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie i szkody wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z infrastruktury EIP.
7. Operator dopuszcza możliwość niewielkich zmian umeblowania przestrzeni Inkubatora, jednak wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora.
8. Operator dopuszcza umieszczenie przez Beneficjentów EIP własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych w przestrzeniach wspólnych po uzyskaniu ustnej zgody Operatora.
9. Przestrzenie i infrastruktura EIP nie mogą być podnajmowane i użyczane osobom trzecim.

§ 11.
Opuszczanie EIP przez Beneficjentów EIP.

1. Beneficjent EIP opuszcza Inkubator w przypadku:
1) wygaśnięcia Umowy;
2) wypowiedzenia Umowy przez Beneficjenta EIP bądź przez Operatora zgodnie z zapisami Umowy;
3) na zasadzie porozumienia stron Umowy.
2. Przy opuszczaniu Inkubatora strony Umowy podpisują protokół dotyczący uregulowania wszelkich wzajemnych zobowiązań.

§ 12.
Postanowienia końcowe.

1. Na terenie EIP obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających i psychotropowych, używania otwartego ognia, zaśmiecania i dewastowania lokali i terenów należących do Inkubatora, trzymania zwierząt.
2. Operator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia oraz kradzież sprzętu należącego do Beneficjenta EIP, wynikające z przyczyn niezależnych od Operatora.
3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
4. O zmianach Regulaminu Operator poinformuje Beneficjentów EIP.
5. Beneficjenci EIP oraz osoby przebywające na terenie EIP zobowiązani są do przestrzegania warunków bhp, p.poż. oraz niniejszego Regulaminu.